Nota prawna

Wszystkie patenty, znaki handlowe, znaki usługowe, prawa autorskie, wzory i produkty przedstawione na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem własności intelektualnej oraz przemysłowej zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi prawami do wzoru.

Żadne fragmenty niniejszej strony internetowej nie mogą być powielane, przechowywane w systemie wyszukiwania danych, przekazywane ani wykorzystywane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody od Firmy "DALIA ­ ŚWIAT DEKORACJI ŚLUBNYCH"

Produkty przedstawione na zdjęciach nie zawsze odpowiadają wymiarom rzeczywistym oraz kolorystyce. Z uwagi na dobór i specyfikę materiałów, ich wygląd może różnić się nieco od przedstawionych na niniejszej stronie internetowej. Firma "DALIA ­ ŚWIAT DEKORACJI ŚLUBNYCH"    nie odpowiada za pomyłki zaistniałe z wyżej opisanych powodów.

Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) oraz ustawy z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, Dz. U. 2003.153.1503).

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.